نتایج بازی های جام رمضان شهرستان فنوج92

صدرا موبایل 3                کیان شرق2

ال رسول1                    اصناف 5

اَبگاه 1                        منخب مسکوتان 0

شهیدحفیض الله 3     -        دهان 1

امید مهراَباد 3          -         فجر سورگان2

اتصالات 1              -         بیمه سلامت 0

سپاهان 6            -         جوانان مهراَباد 2

وحدت 4              -         کیان شرق 5

اصناف 5             -          کیان شرق 3

اَبگاه 5               -         دهان 5

صدرا موبایل 0     -         اَل ر   سول 3       (به علت بدهکاری 3بر0 اعلام شد)

فجر سورگان 3    -         لاشار 2

منتخب مسکوتان 1   -    دهان 3

بنیاد مسکن 4   -          شهید حفیض الله 4

اَبگاه 5            -           بنیاد مسکن 3

امید دن هوتان 2  -       امید مهراباد 3

اتصالات 3       -          ال داوود 1

امور تربیتی 1    -       امید مهراباد 10

سپاهان 10      -       ال داوود 2

بیمه سلامت 6    -    جوانان مهراباد 3

بنیاد مسکن 1     -    دهان 3

صدرا موبایل 2     -     اصناف 3

اتصالات 2        -      سپاهان 1

بیمه سلامت 2    -سپاهان 2

/ 0 نظر / 31 بازدید